logo
logo

Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky zakázkové výroby ELO+, spol. s r. o.

1. Obecně

Tyto obchodní podmínky se týkají zakázkové výroby elektroniky. Nevztahují se na prodej vlastních výrobků. Realizace zakázky na výrobu probíhá na základě dále uvedených podmínek. Odlišné podmínky zákazníka mohou být aplikovány pouze s písemným souhlasem výrobce.

2. Objednávka

Výroba v ELO+, s. r. o. (dále jen výrobce) probíhá pouze na základě písemné objednávky (například e-mailem) kupujícím (dále jen zákazník). Objednávka musí být potvrzena výrobcem. Smlouva se považuje za uzavřenou, pokud zákazník projeví souhlas s potvrzením objednávky nebo se k potvrzení objednávky nevyjádří do 48 hodin. Do této lhůty se nezapočítávají soboty, neděle a státní svátky.

3. Technická dokumentace zákazníka

Za správnost dokumentace a případné chyby ve výrobě vzniklé její nesprávností nese plnou odpovědnost zákazník. Úpravy v dokumentaci jsou připouštěny následující:

ODCHYLKA – dočasná úprava dokumentace, týká se pouze aktuální výrobní objednávky. Požadované odchylky od stávající dokumentace je nutné jednoznačně definovat rozdílovou dokumentací.

ZMĚNA – trvalá úprava dokumentace, vedoucí ke změně názvu, většinou formou povýšení verze. Týká se aktuální výrobní objednávky a převážně všech následujících. Původní dokumentace zůstává platná a může sloužit zákazníkovi k objednávání původní verze výrobku a výrobci k řešení reklamací a oprav původního výrobku.

Žádost o úpravu v dokumentaci musí zákazník dodat výrobci v písemné formě. V případě ODCHYLKY stačí rozdílová dokumentace, v případě ZMĚNY je vyžadována kompletně nová dokumentace.

Dokumentace dodaná zákazníkem zůstává uložena u výrobce, pokud není písemně dohodnuto jinak. Dokumentace, na kterou nebyla podána objednávka na výrobu po dobu delší než dva roky, bude po dotazu zákazníkovi vrácena.

Bez souhlasu zákazníka nesmí být dokumenty ani jejich části zpřístupněny třetím osobám nebo použity k jiným než sjednaným účelům. Podklady dodané zákazníkem nesmí porušovat autorská práva třetích osob, přičemž výrobce není povinen tuto skutečnost zjišťovat.

4. Dodávka materiálu k výrobě

Materiál dodaný zákazníkem k výrobci nesmí mít prošlou lhůtu pro zpracování, musí být mechanicky neporušen, balení musí odpovídat požadavkům výrobce součástky a musí být vhodné pro strojní zpracování (vyjma materiálu pro výrobu prototypu).

V dodávce musí být zohledněn takzvaný technologický lom – ztráty materiálu při výrobě. O toto množství musí zákazník dodat více materiálu, jinak vyvstává riziko, že zakázka nebude zhotovena v plném počtu. Doporučené hodnoty technologického lomu závisí na velikosti zakázky a pohybují se od 4% při zakázce na 20 kusů po 1,3% při zakázce na 1000 kusů. Zbylý materiál z výroby bude zákazníkovi vrácen.

Zákazník nese plnou odpovědnost za důsledky ve výrobě vzniklé neúplností a nekvalitou materiálu. Jedná se zejména o úhradu nákladů vzniklých nad rámec původní zakázky a o nesoulad mezi požadovaným a skutečným výsledkem výroby.

Materiál dodaný výrobcem:
pokud není dohodnuto jinak, ceny materiálu jsou stanoveny na základě nabídky a poptávky. Výrobce nenese odpovědnost za změny cen na trhu či za změny cen způsobené změnou kurzu.

5. Dodací lhůta

Standardní dodací lhůta je 15 pracovních dnů. Expresní termín je 8 pracovních dnů, super expresní 5 pracovních dnů. Pro zakázky na výrobu prototypů, u nichž následuje sériová výroba,  je standardní termín 5 až 10 pracovních dnů, dle složitosti zakázky a technologie výroby.  Expresní termíny na výrobu prototypů se sjednávají individuálně. Výrobou prototypu se rozumí první objednávka nového výrobku v počtu do 5 kusů.

Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout požadavek na expresní termín výroby.

V případě, že materiál k výrobě dodává výhradně zákazník, lhůty začínají běžet ode dne dodání kompletního materiálu a dokumentace. V ostatních případech je termín stanoven dohodou.

O konečném termínu, po dohodě se zákazníkem, rozhoduje výrobce. Dodávka je splněna buď jejím odevzdáním prvnímu dopravci k přepravě na místo určení nebo uložením do expedičního skladu a výzvou zákazníkovi k jejímu vyzvednutí.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany výrobce

Výrobce je zproštěn smluvní povinnosti termínu dodávky v následujících případech:

- stávky, zásahy vyšší moci (i u subdodavatelů), nevyhnutelné provozní poruchy,

- dodání chybné nebo nedostatečné dokumentace zákazníkem,

- dodání nedostatečného množství bezvadných součástek nebo materiálu, který má podle dohody zajistit zákazník,

- dodání materiálu v nevhodném balení nebo nedodržení smlouvy ze strany subdodavatele.

Pokud z výše uvedených důvodů bude výrobci znemožněno plnění dodávky, je oprávněn od smlouvy odstoupit, popřípadě je možné dohodnout se zákazníkem částečné plnění dodávky.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

S výjimkou zákonem stanovených případů, nebo pokud není v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, může zákazník od smlouvy odstoupit, pouze pokud s tím výrobce písemně souhlasil.

V případě, že zákazník odstoupí od objednávky, nebo sníží její objem, je výrobce oprávněn požadovat náklady vzniklé tímto krokem a dále sankci ve výši 20% objednávky.

8. Prodlení dodávky

S prodlením dodávky je výrobce povinen seznámit zákazníka v termínu, který byl sjednán na plnění. V tomto případě může zákazník po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, od smlouvy odstoupit. Tuto lhůtu musí zákazník sám stanovit a oznámit ji výrobci spolu se sdělením, že po jejím uplynutí zákazník plnění odmítne. Dodatečná lhůta se začíná počítat dnem doručení písemného sdělení (e-mailem) dodatečné lhůty výrobci.

Nárok na náhradu škody vzniklé zákazníkovi pozdním plněním je vyloučen, pokud prodlení nastalo nezávisle na vůli výrobce. V případě prodlení s dodávkou je zákazník oprávněn účtovat výrobci smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty nedodané části zakázky za každý den prodlení.

9. Cena

Ceny v nabídce a v potvrzení objednávky jsou EXW a jsou uváděny bez DPH. Příplatek za expres termín (8 pracovních dnů) činí 40% ceny zakázky ve standardním termínu. Příplatek za super expres termín (5 pracovních dnů) činí 100% ceny zakázky ve standardním termínu.

Do ceny zakázky se započítává i cena za technologickou přípravu výroby (TPV), tj. za tvorbu výrobní dokumentace z dodané technické dokumentace zákazníka. Za kompletní TPV (většinou při nové zakázce) je započtena plná cena TPV. Při dílčích úpravách výrobní dokumentace (ODCHYLKA, ZMĚNA) se započítává nižší částka odpovídající daným úpravám a to v každém případě, kdy je již výrobní dokumentace zakázky zpracována nebo se právě zpracovává, ale zakázka se ještě nevyrábí.

Pokud zákazník požaduje i dopravu zakázky, je balné, dopravné, popřípadě pojistné účtováno zvlášť.

Výrobce se zavazuje, že po uzavření smlouvy nebude dohodnuté ceny měnit. Pouze v případě vlivu, který objektivně leží mimo výrobce a bylo by nespravedlivé na něm žádat, aby dodržel původně dohodnutou cenu, se strany zavazují dohodnout novou kupní cenu zvýšenou přiměřeně významu vnějšího vlivu.

10. Platba

Platba musí být uhrazena ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Obvyklá lhůta splatnosti je 14 dnů. Jiná doba splatnosti může být dohodnuta mezi výrobcem a zákazníkem. Za termín úhrady se považuje den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet výrobce.

Výrobce může v některých případech požadovat od zákazníka platbu předem. Pokud nebude platba uhrazena v termínu splatnosti, bude od okamžiku splatnosti do zaplacení účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a dále náklady na zasílání upomínek ve výši 200,-Kč za jednu upomínku.

11. Dodání

Pokud není v objednávce uvedeno jinak, je zákazník povinen převzít zakázku u výrobce.

Pokud zákazník požaduje zaslání zakázky, aniž by specifikoval místo a způsob dodání, je zásilka dodána do místa sídla zákazníka přepravní službou, kterou zvolí výrobce. Dopravné a pojištění přepravy je hrazeno výrobcem a přefakturováno zákazníkovi v plné výši. Pojištění během přepravy je zajišťováno ve výši hodnoty dodávky. Na žádost a náklady zákazníka je možno pojistit zboží na částku vyšší.

Výrobce musí zabezpečit balení takovým způsobem, aby nemohlo být zboží poškozeno při dopravě známými riziky.

12. Reklamace, záruční opravy

Množstevní nedostatky a zjevné vady zboží je nutno reklamovat neprodleně po převzetí dodávky, skryté vady neprodleně od jejich zjištění. Reklamaci zboží uplatňuje zákazník u výrobce písemně reklamačním listem s uvedením charakteristiky vad. V případě dodání materiálu zákazníkem výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé osazením vadných součástek nebo škody vzniklé osazením vadných DPS či nejednoznačností dodané technické dokumentace. Termín reklamace příp. opravy začíná běžet ode dne dodání kompletního náhradního materiálu dodavatelem. Zákazník je povinen uhradit náklady spojené se zasláním. Pokud zákazník vlastními silami prováděl opravy nebo jiné zásahy, při kterých došlo k dalšímu poškození dodávky nebo jiného výrobku, na tyto další škody se reklamace nevztahuje. Se všemi reklamacemi je třeba zaslat zpět i dodací list. Náklady spojené se zasláním budou zákazníkovi uhrazeny, pokud bude závada uznána, pokud je reklamovaný výrobek bez závady, může výrobce účtovat zákazníkovi náklady spojené s přezkoušením a odesláním výrobku.

13. Platné právo a soudní příslušnost

Všechny obchodní případy spadají pod jurisdikci České republiky.

14. Platnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. 1. 2015.

 

Česky English

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Fulltextové vyhledávání

elo