logo
logo

Technické podmínky zakázkové výroby ELO+, spol. s r. o.

 

Úvod

Tyto technické podmínky se vztahují na osazování desek plošných spojů součástkami SMD a THD ve firmě ELO+, spol. s r. o., dále jen výrobce, a definují požadavky pro zadávání zakázek do výroby. Dodržování těchto pravidel a níže uvedených norem je bezpodmínečně nutné pro dosažení maximální kvality výstupů.

Kompletní technické podmínky ve formátu PDF a normy IPC 610E lze získat zde:

Technické podmínky

IPC 610E Czech

 

Dokumentace

Při zadávání nového výrobku je nutné předat kompletní dokumentaci v elektronické podobě a v českém jazyce.

Dokumentace musí obsahovat:

1. Osazovací výkresy v čitelném provedení s vyznačením všech orientací u orientovaných součástek. Každý výkres musí obsahovat jméno
     výrobku včetně verze, určení strany, kterou zobrazuje (TOP/BOT), vyznačený obrys DPS, reference a hodnoty součástek.

2. Sumarizovanou materiálovou rozpisku, včetně povolených náhrad ve formátu xls nebo txt. Příklad viz příloha číslo 2.

3. Kompletní rozpisku, která obsahuje všechny součástky včetně mechanických dílů a plošného spoje v xls nebo txt.

4. Data pro výrobu planžet ve formátu Gerber RS 274X.

5. Data pro osazovací automaty ve formátu txt s oddělovači nebo lépe v xls.

6. Technické výkresy pro mechanické montáže, jsou-li požadovány ve formátu pdf, příp. dxf, jpg.

7. Popis technologických specialit a požadavků na výrobu, příp. na výrobní nebo montážní postup.

8. Pokud nejsou dodrženy stejné názvy (vč. verze) pro všechny dokumenty, příp. není jasné co který dokument obsahuje, je nutné

    přiložit také průvodní list dokumentace.

 

Změnové řízení

Výše uvedené zdrojové dokumenty jsou u výrobce přetransformovány do výrobní dokumentace. Změny ve výrobní dokumentaci mohou být prováděny pouze formou změnového řízení. Při změnovém řízení musí zákazník předat změnový protokol a všechny nové dokumenty, kterých se změna týká. Existují dva způsoby změnových řízení:

 - ODCHYLKA – úprava dokumentace se týká pouze aktuální výrobní zakázky. Po skončení výrobní zakázky zůstává v platnosti původní
                            dokumentace bez odchylky

 - ZMĚNA – vzniká nová výrobní dokumentace. Změna vytváří novou verzi výrobku. Původní dokumentace je zachována. Zákazník musí
                    v objednávce rozlišovat, jakou verzi výrobku požaduje vyrobit.

 

Podklady pro strojní osazování SMD

Pro strojní osazování je nutné předávat polohopis osazovaných součástek, tzv. osazovací data. Jsou to textové soubory obsahující popis osazovaných součástek a polohu jejich geometrického středu na DPS, viz příloha číslo 4.

Pro každou osazovanou stranu DPS se data předávají v samostatném souboru.

Formát předávaných dat je libovolný textový soubor s oddělovači.

Název souborů musí korespondovat s dokumentací včetně strany, pro kterou jsou data určena.

Soubory mohou mít maximální délku názvu (včetně verze) 19 znaků.

Data musí obsahovat:

1. souřadnice naváděcích bodů, které slouží k sesouhlasení DPS v osazovacím stroji,

2. referenci součástek (R1,R2, C145, D56, …),

3. hodnotu součástek - pokud není uvedena tolerance hodnoty a hmota (například 10K_1%, 100nF_20%_X7R,…), výrobce použije
    součástku podle svého uvážení,

4. pouzdro součástek (C0805, R0402, SO16, SMA, …),

5. souřadnice geometrického středu součástek v ose X a Y (nikoliv např. střed nožičky č.1),

6. rotaci (natočení součástek),

7. informaci o jednotkách souřadného systému.

Pokud jsou na desce součástky, které nemají být osazeny, je nutné do osazovacích dat napsat místo hodnoty ´neosazovat´, případně neos., NA, atd.

Dále je nutné, aby hodnoty byly pojmenovány stejně. Nepřípustná je záměna velkých a malých písmen, dále nelze současně používat M1, 100N, 100nF.

Důležité je rozdělovat pouzdra u rezistorů, kondenzátorů a cívek, značením před velikostí. (R1206, C1206)

V souborech pro strojní osazování SMD nesmí být klasické součástky!!!

Maximální délka hodnoty součástky ve sloupci Hodnota je 19 znaků.

Žádné poznámky a jiné popisy než uvedené nelze přenášet do osazovacích strojů.

 

Podklady pro výrobu planžet

Parametry planžety pro sítotisk mají velký vliv na kvalitu produktu. Z tohoto důvodu upřednostňujeme takový postup, kdy zákazník dodá data, a
my v naší režii výrobu planžet realizujeme. Upřednostňujeme data ve formátu RS-274X (Extended Gerber).

- Planžeta musí splňovat doporučení ohledně redukcí a tloušťky základního materiálu, viz příloha číslo 1. Předávaná data musí být správně
  redukována (případně antiredukována) dle doporučení.

- Spolu s daty pro planžety je nutné předávat i vrstvu obrysu desky a doporučujeme i vrstvy horní a spodní mědi.

- Planžeta musí obsahovat předepsané naváděcí body pro sesouhlasení planžety a plošného spoje.

- U planžety pálené laserem je nutno dát pozor na její správnou orientaci (taper úhel).

V případě planžety dodávané zákazníkem musí být planžeta označena jménem zákazníka a jménem výrobku včetně verze, na který je určena. Označení musí být provedeno neodstranitelně, například naleptáním, nebo gravírováním.

Pro větší výrobní série, kdy se předpokládá použití automatického sítotiskového stroje, je optimální rozměr plechu na šablonu 295 x 480 x 0.13mm, maximální rozměr je 434 x 567mm. Maximální šíře tiskového motivu je 390mm a maximální délka tiskového motivu je 352mm.

Pro menší výrobní série je maximální šíře tiskového motivu 335mm a maximální délka tiskového motivu je 350mm. Optimální rozměr tiskového motivu je 220x250mm

Nestandardní rozměry je možné dohodnout s technologem.

Veškeré rozměry při panelizování desek plošných spojů a návrhu planžet je vhodné konzultovat s pracovníky úseku technologické přípravy výroby (TPV).

 

Předávaný materiál

DPS

Max. rozměry zpracovatelných desek plošných spojů jsou: pro ruční sítotisk UNIPRINT 340 x 410 mm, při nepřekročení maximálního rozměru tiskového motivu.

Max. rozměry zpracovatelných desek plošných spojů jsou: pro in line sítotisk MOTOPRINT AVL 400 x 352 mm, při nepřekročení maximálního rozměru tiskového motivu.

Rozměry desek zpracovatelných v osazovacích automatech jsou od 50x50 mm do 460x440x4mm.

Maximální šíře desek pro operaci reflow je 460mm.

Maximální rozměry desek zpracovatelných v pájecí vlně jsou 400x480mm, max. výška pájené součástky-vývodu je 3,5mm.

Max. rozměry zpracovatelných desek v automatickém optickém inspekčním systému Mirtec je 450x400mm.

Dodávané desky plošných spojů musí mít zajištěnou rovnoběžnost hran s přesností 0,5mm.

Nesmí být zkroucené, nebo jinak deformované, bez mechanických otřepů a uvolňujících se částí. Povrch desek musí být rovný pájitelný a pro danou technologii vhodně povrchově upravený.

Minimální vzdálenost součástek od okraje DPS je 4mm. Pokud toto není dodrženo je nutné technologické okolí.

DPS musí obsahovat vhodné naváděcí značky pro osazovací automat a sítotisk i v případě že se jedná o multipanel. Viz příloha číslo 3.

Součástky

Zákazníkem dodávané součástky musí splňovat následující pravidla:

- musí být dodány v dostatečném množství, zohledňujícím i technologický lom,

- musí být pájitelné, nezoxidované, nepoškozené,

- musí být označeny hodnotou,

- musí být označeny informací, zda splňují požadavky RoHS - pokud ne, budou považovány za nevyhovující RoHS.

Balení součástek:

- součástky musí být vhodně balené s ohledem na jejich přepravu, skladovaní a následné rozbalování a zpracování,

- součástky musí být balené v pásech, tyčích, nebo v paletách (pozor na orientaci).

- součástky balené v pásech musejí mít zaváděcí pás v dostatečné délce (nosič součástky alespoň 20mm a krycí folie alespoň 200mm).

V případě nedodržení podmínek pro balení součástek si výrobce vyhrazuje právo účtovat zákazníkům vícepráce spojené se zpracováním těchto součástek.

Společně s předáváním materiálu je bezpodmínečně nutné předávat i dodací list, který obsahuje veškeré informace o předávaném materiálu včetně pro jakou zakázku je určený.

 

 

Česky English

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Fulltextové vyhledávání

elo